Stavební činnost, rekonstrukce, novostavby, zateplení, dotace
...již od roku 1991

Zajistěte si dotaci Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám je tady! Příjem žádostí o dotace na zateplení domu nebo bytu z programu Nová zelená úsporám je platný až do roku 2030 s novými podmínkami a vyššími dotacemi.

Žádejte o dotaci na zateplení bez stresu. Všechno zařídíme za vás.

Oprávnění žadatelé a příjemci podpory

 1. Žadatelem o podporu může být pouze:
  1. vlastník stávajícího rodinného domu,
  2. stavebník nového rodinného domu,
  3. nabyvatel nového rodinného domu (v postavení žadatele může být také zájemce o koupi nového rodinného domu, který tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu),
  4. osoba, které svědčí právo stavby.
 2. Žadatel musí zůstat vlastníkem budovy či stavby, na kterou je žádáno o podporu, po celou dobu administrace žádosti, tj. od podání žádosti až do vydání Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „rozhodnutí“). Výjimky z tohoto ustanovení jsou umožněny pouze v případech uvedených v kapitole 10.

Místo realizace projektu, podporované typy staveb

 • Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na rodinných domech na území České republiky.
 • Definice rodinného domu dle kapitoly 12 musí být naplněna pro budovu v navrhovaném stavu (tj. po dokončení realizace podporovaných opatření) a následně po celou dobu udržitelnosti. V případě, kdy budova ve stávajícím stavu neplní definici rodinného domu, je možné poskytnout podporu pouze v případě, že před započetím realizace opatření budova plnila účel vyžadující vytápění během celého otopného období v její převážné části, a že celková energeticky vztažná plocha budovy v navrhovaném stavu nepřekročila 350 m2.
 • Ve sporných případech stanoví kategorii stavby, pro potřeby řízení o žádosti o podporu, Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“).

Výše podpory v oblasti zateplení

Typ konstrukce Podporovaná opatření
Dílčí
[Kč/m2]
Základ
[Kč/m2]
Komplex
[Kč/m2]
Památky
[Kč/m2]
Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově 600 800 1 000 800
Výplně otvorů 2 200 3 000 3 800 3 800
Konstrukce k zemině 800 1 050 1 300 1 050